Výhody oddlužení = osobního bankrotu = insolvence

04/05/2013

Oddlužení

Tento článek se věnuje výhodám oddlužení neboli osobního bankrotu. Tyto výhody vycházejí ze zákona číslo 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Některé výhody oddlužení (osobního bankrotu) jsou doplněny citací přímo z insolvenčního zákona. Také zde naleznete jednoduché srovnání s jinými způsoby, jak se vypořádat s nepříznivou finanční situací.


Srovnání několika způsobů oddlužení:

  Narůstání dluhů, úroků Hrozba vymáhání a exekuce Soudní ochrana Kdy budete mít „čistý štít“ Kolik můžete ušetřit
Oddlužení (osobní bankrot) Ne Ne Ano Nejpozději za 5 let po splacení alespoň 30% svých dluhů, bez dalších úroků. Až 70%
Správci dluhů Ano Ano Ne Až po splacení 100% svých dluhů včetně všech úroků. 0%
Další půjčka Ano Ano Ne Až po splacení 100% svých dluhů, které další půjčkou narostou, včetně všech úroků. 0%
Konsolidace půjček Ano Ano Ne Až po splacení 100% svých dluhů, které další půjčkou narostou, včetně všech úroků. 0%
Neřešení situace Ano Ano Ne Nikdy. 0%

 

Výhoda oddlužení č. 1: Oddlužením (osobním bankrotem) jednorázově snížíte Vaše dluhy až o 70 procent.

Zákon číslo 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení §395 (insolvenčního zákona) Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

(1)Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat,

  1. že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo

  2. že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Z výše uvedené citace vyplývá, že pokud dlužník bude schopen během 5 let splatit svým nezajištěným věřitelům více jak 30 % jejich pohledávek, může mu být oddlužení povoleno.


Výhoda oddlužení (osobního bankrotu) č. 2: Osvobození dlužníka od placení nesplacených pohledávek.

Dlužník, který během povoleného oddlužení zaplatil svým nezajištěným věřitelům například 35% jejich pohledávek, může požádat insolvenční soud, o osvobození od placení zbytku svých závazků, jež zůstaly po splněném oddlužení neuspokojeny.


Výhoda oddlužení (osobního bankrotu) č. 3: Nepřihlášené pohledávky = jednorázové snížení dluhu. 

Nezajištění věřitelé, kteří se ke svým pohledávkám nepřihlásí, přichází o možnost jejich zaplacení. Váš dluh se tedy o tuto částku snižuje. Tyto své pohledávky nemohou nezajištění věřitelé vymáhat ani po skončení oddlužení.

Zákon číslo 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení §414 (insolvenčního zákona) Osvobození dlužníka od placení pohledávek

(1) Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých od oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka.

(2) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.


Výhoda oddlužení (osobního bankrotu) č. 4: Ochrana proti podvodníkům

Již v insolvenčním návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení můžete popřít jak pohledávky svých věřitelů, tak jejich výši. Tímto způsobem se můžete bránit jak proti jednotlivcům, tak proti společnostem, kteří po Vás neoprávněně vymáhají dlužné částky nebo tak protestovat proti částce, kterou jim údajně dlužíte. S praxe je známo, že nemálo věřitelů své pohledávky nepřihlásí a pokud ano, tak v menší částce, než kterou po Vás požadovali mimo insolvenční řízení.

Přezkum a popření pohledávky naleznete i s odkazy na další paragrafové znění v insolvenčním zákoně pod §410.

Výhoda oddlužení (osobního bankrotu) č. 5: Zastavení dražby, zastavení exekuce na plat

V momentě, kdy vstoupíte do insolvenčního řízení lze nařídit výkon rozhodnutí či exekucí, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, nelze je však provést! Jednoduše řešeno, nařídit dražbu nemovitosti lze, ale dražba samotná být provedena nemůže.

Zákon číslo 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení §109 (insolvenčního zákona).

Účinky zahájení insolvenčního řízení

(1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:

  1. pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou,

  2. právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení,

  3. výkon rozhodnutí či exekucí, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze je však provést.


Výhoda oddlužení (osobního bankrotu) č. 6: Při vyjednávání s exekutory a vymahači máte daleko lepší postavení.

Podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení nelze očekávat, že Vás exekutoři, inkasní společnosti a vymahači přestanou obtěžovat. Máte však oproti předchozí situaci argumentaci, proč by s obtěžováním přestat měli. S odkazem právě na §109 (insolvenčního zákona), který byl citován ve výhodě oddlužení (osobního bankrotu) č. 6 lze jejich pohledávky uplatnit přihláškou do insolvenčního řízení a odkázat je na Vám přiděleného insolvenčního správce či soudního úředníka.


Výhoda oddlužení (osobního bankrotu) č. 7: Nárůst úroku je zastaven

Věřitelé přihlašují své pohledávky, ve kterých vyčíslí Váš dluh vůči nim. Pokud tato pohledávka Vašich věřitelů, ani jejich výše není popřena, je vyčíslení konečné. Další nárůst úroku či uplatňování sankcí je znemožněn.


Výhoda oddlužení (osobního bankrotu) č. 8: Jedná se o konečné řešení dluhů.

Oddlužení (osobní bankrot) nastartuje peněžní stabilizaci dlužníka a po jehož ukončení, je osvobozen od placení neuhrazených pohledávek.

autor: Dluhy.org

, ,
Komentáře
  • Kateřina Čejková 14/07/2017 at 11:16

    Dobrý den, ráda bych Vás požádala o pomoc. Mám partnera, který kdysi cca před 15-20 lety podnikal, po nějaké době musel ukončit živnost, ale nenahlásil to ČSSZ a zdravotní pojišťovně. A dá se říct, že od té doby nebyl nikde zaměstnaný oficiálně. Můžete mi poradit, kde zjistím, kolik kde dluží a jak dále postupovat? Máme malé dítě a mám strach, když se se mnou něco stane, co bude s ní. Děkuji Vám moc za pomoc.

  • Napiš komentář